Адкрыты ліст калектыву Ліцэя БДУ

Калектыў Ліцэя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта рашуча асуджае эскалацыю гвалту на вуліцах Беларусі, якая назіраецца ў апошнія тыдні.

1 верасня 2020 года выпускнікі Ліцэя БДУ сабраліся на мірную акцыю салідарнасці ў падтрымку затрыманых выпускнікоў Антона Бяленскага і Андрэя Пазняка, якая адбывалася насупраць галоўнага ўвахода ў Ліцэй БДУ. Акцыя скончылася жорсткімі затрыманнямі з прымяненнем сілы на тэрыторыі ўстановы адукацыі.

Нагадваем, што згодна з ч.1 арт. 33 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь кожнаму грамадзяніну гарантуецца свабода поглядаў, перакананняў і іх свабоднае выказванне. Згодна з арт 35. Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый і пікетавання, якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай.

Супрацоўнікі Ліцэя БДУ асуджаюць усе формы агрэсіі і гвалту, тым больш на тэрыторыі ўстановы адукацыі, бо Ліцэй заўжды быў прыкладам спакойнага і паважлівага стаўлення не толькі да сваіх вучняў, настаўнікаў і выпускнікоў, але і да ўсіх суграмадзян, якія мірна выяўляюць сваё меркаванне.

Коллектив Лицея Белорусского государственного университета решительно осуждает эскалацию насилия на улицах Беларуси, наблюдающуюся в последние недели.

1 сентября 2020 года выпускники Лицея БГУ собрались на мирную акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка, проходившую напротив главного входа в Лицей БГУ. Акция закончилась жесткими задержаниями с применением силы на территории учреждения образования.

Напоминаем, что, согласно ч.1 ст. 33 Конституции Республики Беларусь, каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Согласно ст. 35 Конституции Республики Беларусь, свобода митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируется государством.

Сотрудники Лицея БГУ осуждают все формы агрессии и насилия, тем более на территории учреждения образования, ведь Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию.