Department of Informatics

Department of Informatics

Angelica Lapo

head of department

Department of Informatics

Inessa Velikanova

Department of Informatics

Elena Voytekhovich

Department of Informatics

Irina Shalatonina

Department of Informatics

Anastasia Moroz