Department of Informatics

Department of Informatics

Angelica Lapo

head of department


Department of Informatics

Inessa Velikanova


Department of Informatics

Elena Voytekhovich


Department of Informatics

Irina Shalatonina


Department of Informatics

Anastasia Moroz