Department of Informatics

Department of Informatics

Angelica Lapo

head of department

Department of Informatics

Inessa Velikanova

.

Department of Informatics

Elena Voytekhovich

.

Department of Informatics

Anastasia Moroz

.