Department of Chemistry

Department of Chemistry

Matulis Vitaly

.

Department of Chemistry

Vadim Matulis

head of department
PhD

Department of Chemistry

Elena Gorodishenina

.

Department of Chemistry

Tatiana Kolevich

PhD

Department of Chemistry

Eugenia Matulis

.

Department of Chemistry

Dmitriy Mychko

PhD

Department of Chemistry

Aleksandr Kukel

.

Department of Chemistry

Ivan Topchii

.

Department of Chemistry

Bobrov Dmitry

.

Department of Chemistry

Verbilo Kyril

.

Department of Chemistry

Alexander Zuraev

.